Niels Grønbæk Nielsen - Odense Seminarium

Skolens målsætning og principper
Startside ]Skolen ]Plan over skolen ]Klassen ]Klassens skema ][ Skolens målsætning og principper ]Skolens ordensregler ]Skolens årsplan ]Skolens udviklingsarbejde ]Litteratur ]

Skolens målsætning og principper

Fra den kommunale målsætning
Fra skolens principper
Princip for skolens organisering

Principper for fagfordeling

Principper for timefordeling

Principper for skole-hjemsamarbejde

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af skolegangen

Økonomi ved ekskursioner, hytteture og lejrskoler dette skoleår

 

Fra den kommunale målsætning:

Forord

X-købing Kommunale Skolevæsen omfatter 11 folkeskoler og 1 ungdomsskole. En folkeskole i X-købing kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Kommunens 10. klasser er samlet på 2 10. klasse centre.

Grundlaget for virksomheden er Lov om Folkeskolen, Lov om Ungdomsskolen og de vedtagne læseplaner. Derudover er X-købing Kommunes Børne- og Ungepolitik og de mål og økonomiske rammer, som byrådet har vedtaget, vigtige retningslinier.

Udgangspunktet for X-købing Kommunes skolepolitik er det enkelte barns udvikling i et socialt fællesskab.

I skolerne fremmes børnenes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.

Undervisning, tilbud i skolefritidsordningen samt det sociale liv i skolen understøtter det enkelte barns udvikling i en selvstændig læringsproces i trygge rammer, hvor læring og leg supplerer hinanden.


Rammer

Byrådet etablerer indholdsmæssige, økonomiske samt fysiske rammer og opstiller mål, som sikrer, at folkeskolebegrebet og det fælles kommunale skolevæsen fastholdes.

Den enkelte skole har handle- og udviklingsmuligheder inden for de fastlagte rammer og mål.

Rammer og mål for skolen og decentral udmøntning heraf skal sikre kvalitet i børnenes undervisning og i børnenes frie tid på den enkelte skole.


Skolepolitisk vision

Det er byrådets vision, at børn og unge, der går i X-købing Kommunes skoler:

- oplever en hverdag, hvor grundpillerne er selvværd, ligeværd og samvær
- oplever at deres faglige kompetence udvikles optimalt
- oplever at fællesskab og respekt for den enkelte er et kendetegn
- oplever at hverdagen er præget af sammenhæng og tryghed
- oplever udviklingsvilkår, hvor egne ønsker til tilværelsen betyder noget og tages alvorligt
- oplever at medansvar for egen læring og aktiv medleven sikres i samarbejde med voksne og andre børn
- oplever dynamik og udvikling i et sundt og inspirerende miljø præget af engagement og kreativitet


Skolepolitiske mål

X-købing kommunale skolevæsen har følgende mål,

- at børn og unge opnår nyttige færdigheder og kundskaber
- at børn og unge deltager aktivt i alle forhold omkring indholdet af hele deres dagligdag på skolen
- at børn, forældre og skolernes ansatte samarbejder om at skabe gode rammer for børnene
- at børn får personlige udfordringer i trygge omgivelser
- at det enkelte barn respekteres som et selvstændigt individ
- at børn og unge deltager aktivt i fællesskab og samarbejde med andre børn og unge
- at udvikling og dynamik præger skolens hverdag.


Udviklingsområder

X-købing Kommunale Skolevæsen udpeger hvert år udviklingsområder gældende for alle kommunale skoler. Dette skal sikre, at det samlede skolevæsen er præget af dynamisk udvikling.

X-købing Kommunale Skolevæsen har et pædagogisk udvalg, der koordinerer arbejdet med udviklingsområder i samarbejde med skolerne. Pædagogisk Udvalg sikrer endvidere, at erfaringer med kvalitetsudvikling spredes til alle skoler.

X-købing Kommunale Skolevæsen stiller på en række særlige områder og generelt på det pædagogiske område konsulentbistand til rådighed for skolerne.


Kvalitetsudvikling og evaluering

X-købing Kommunale Skolevæsen og folkeskolerne i X-købing kommune opstiller på grundlag af en status generelle mål, undervisningsmål og mål for særlige udviklingsområder.

Der opstilles kvalitetskriterier, udarbejdes tilhørende handleplaner og planer for evaluering af resultaterne.

Det er kvalitet, når de opstillede mål nås.

X-købing kommunale skolevæsen foretager løbende vurdering af kvalitetsudviklingen på kommunens skoler. Herudover evalueres resultaterne af udmeldte udviklingsområder.

Udviklingen af kvaliteten i skolerne og i skolevæsenet tager udgangspunkt i udviklingsmodellen "Kvalitet i Folkeskolen" (KIF), der er udarbejdet af Undervisningsministeriet i 1998.

 til sidens top [>]

 

Fra skolens principper

Princip for skolens organisering

Skolen er organiseret i 4 afdelinger:

1. Skolefritidsordningen

2. Indskolingstrinnet, 0. – 3. klasse

3. Mellemtrinnet, 4. – 6. klasse

4. De ældste elever, 7 – 9. klasse

 til sidens top [>]

 

Principper for fagfordeling :

1.     Fagfordelingen omfatter etablering af lærergrupper og fordeling af ansvar for klasser og fag.

2.     Planlægningen sigter primært på at give eleverne gode vilkår for arbejdet.

3.     Det tilstræbes, at der i skolens afdelinger er lærere, som kan formidle erfaringer videre med henblik på kontinuitet.

4.     Den enkelte lærer beslutter sammen med skolelederen og efter gældende regler, hvornår der skiftes til en ny klasse i en anden del af skolen. Der er således ikke fastlagte tidspunkter for de nævnte ændringer.

5.     Det opprioriteres, at indskolingsklasser møder både kvindelige og mandlige lærere.

6.     Det tilstræbes, at lærere i de ældste klasser overtager disse allerede i 3. - 6. klasse.

7.     Klasselærerfunktionen i en klasse kan deles mellem flere lærere.

8.     Skolelederen har ansvar for den endelige fordeling af fag og klasser.

 til sidens top [>]

 

Principper for timefordeling :

Skolelederen udarbejder efter drøftelse i det pædagogiske råd et forslag til timefordelingsplan. Det forelægges skolebestyrelsen, som træffer beslutningen.

Timefordelingsplanen skal respektere minimumskravene og læseplanerne.
Der tages hensyn til:
- De enkelte afdelingers elevtal.
- elevers alder.
- enkelte elevers behov.
- særlige pædagogiske opgaver, herunder værksteds-, basis- og kursusarbejde.
- udviklingsarbejde vedrørende fag og emner.
- skolen generelt.

Der afsættes flest mulige timer til indskolingsafdelingen.

Der afsættes en samlet pulje til håndarbejde, formning og sløjd i 5. klasse.

2-lærertimer tildeles som en pulje til afdelingen.

Der afsættes flest mulige timer til 10. klasse.

 til sidens top [>]

 

 

Principper for skole-hjemsamarbejde :

Samarbejdet mellem skole og hjem tilrettelægges ud fra følgende principper:

·        Skolen (bestyrelse, ledelse og personale) sikrer, at forældrene bliver gjort bekendt med deres ansvar og muligheder.

·        Forældresamarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt og dialog om det enkelte barn og den enkelte klasse, og i denne sammenhæng er klasselærere nøglepersonerne.

·        Samarbejdets elementer er:

o       Forældremøder (information - arbejdsformer - herunder lektielæsning, debat - socialt samvær (se meddelelser om standpunkt)).

o       Åbne samtalemøder på baggrund af den løbende evaluering med og af den enkelte elev, hvilket indbefatter:
    - at elever, forældre og lærere tænker fremadrettet og handlingsorienteret
    - at der, når det skønnes hensigtsmæssigt og senest i slutningen af mellemtrinnet, deltager relevante faglærere

o       Hjemmebesøg, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

 

Det konkrete samarbejde om afdelingerne tilrettelægges af  klasselærerne og klassernes klasseforældrerepræsentanter.

Klassernes forældrerepræsentanter udgør et fælles forum, hvor skolebestyrelsen kan hente inspiration til:

·        at styrke samarbejdet mellem skole og hjem 

·        en videreudvikling skolens liv og virke.

 

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af skolegangen:

Underretningen bygger på en tæt løbende kontakt omkring den enkelte elev og sker ved:

·        Orientering efter behov (når skolen eller hjemmet mener, der foreligger en speciel situation)

·        Samtalemøder/forældre-, barn- og lærersamtaler. Det bør på forhånd tilstræbes
- at eleven får en positiv oplevelse, hvad enten der tales om godt eller skidt
- at elev, forældre og lærere skaber et samlet billede af eleven
- at enkeltepisoder ikke må tage hele tiden (ellers burde det være klaret af under pkt. 1). Når eleven deltager er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i dennes oplevelser af sin skoledag.

·        Karaktergivning i 7 – 10. klasse/udtalelser i 4 – 6 klasse

·        Andet

 til sidens top [>]

  

 

Økonomi ved ekskursioner, hytteture og lejrskoler dette skoleår

 

Nøgletal

pr. klasse

beløb i alt

Årgang

Lejrskole

Hyttetur

Ekskursion

1.000 kr.

2.000 kr.

0. årgang

 

 

X

1.000 kr.

1.000 kr.

1. årgang

 

 

X

1.500 kr.

3.000 kr.

2. årgang

 

X

 

1.000 kr.

1.000 kr.

3. årgang

 

 

X

1.500 kr.

3.000 kr.

4. årgang

 

X

 

1.000 kr.

1.000 kr.

SILDENAFIL - ORAL (sill-DEN-uh-fil) COMMON BRAND NAME(S): Kamagra. This medication is used to treat male sexual function problems (erection problems).

Kamagra 30 Pills 100mg $121 - $4.03 Per pill
Kamagra 40 Pills 100mg $161 - $4.03 Per pill
Kamagra 80 Pills 100mg $321 - $4.01 Per pill
Kamagra 80 Pills 100mg $321 - $4.01 Per pill
Kamagra 90 Pills 100mg $361 - $4.01 Per pillMammoth SpringBerkeleyGoldens BridgeTaosMoore StationKamagra TriadelphiaPottensteinEmlentonMinot


Where to buy kamagra oral jelly in australia Kamagra 30 Pills 100mg $121 - $4.03 Per pill rocaltrol 0.5mg rocaltrol .25 mcg. Drug world canada pharmacy rocaltrol dosage kamagra rezeptfrei deutschland micardis hct coupon viagra generika docmorris viagra generika dauer viagra generika bayer. Rocaltrol 0.25 mcg rocaltrol 0 25 mcg where to buy kamagra jelly uk kamagra rezeptfrei in der schweiz generic sildenafil citrate canada kamagra pills review. Can you buy ventolin over the counter in cyprus Viagra vente libre au quebec generika viagra von pfizer super kamagra rezeptfrei bestellen micardis savings coupon. Lisinopril 20 mg cena rocaltrol 0 5 mcg 100 yumusak kapsul dose of rocaltrol propecia prescription nz can you buy ventolin in italy. Generika viagra ch kamagra rezeptfrei apotheke keppra 1000 mg online where can i buy genuine kamagra online propecia tablets prescription kamagra sildenafil 32 pills. Rocaltrol 0.25 mcg 30 yumusak kapsul fiyatı rocaltrol 0 50 mcg viagra generika bartenstein can i buy ventolin in spain. Propecia sans prescription where to buy kamagra gold thuốc rocaltrol 0.25mg propecia prescription only rocaltrol 0.5 mcg sildenafil citrate canada online. Micardis coupons online sildenafil citrate canada pharmacy rocaltrol calcitriol 0.25mcg propecia prescription required pharmacy online uk international delivery. Rocaltrol dose kamagra pillen kopen where to buy kamagra in the uk can you buy ventolin over counter australia propecia prescription cost uk keppra online price. Generika viagra cialis kamagra generika rezeptfrei can you buy ventolin over the counter in melbourne micardis hct printable coupon. Where can i buy cheap kamagra dosage of rocaltrol sildenafil citrate generic canada kamagra rezeptfrei in deutschland kaufen. Rocaltrol 0 25 mcg 30 kapsul where to buy kamagra oral jelly in usa propecia private prescription cost where to buy metformin in usa kamagra pills for sale.

 1. kamagra kaufen polen
 2. kamagra kaufen ohne kreditkarte
 3. kamagra im ausland kaufen
 4. kamagra kaufen auf rechnung
 5. kamagra kaufen oral
 6. kamagra kaufen in hamburg


Kamagra Kaufen Oral Jelly. Ed Tabs boosts your sexual energyValacyclovir 1 gm cost Viagra cheap canada Generic amoxil amoxicillin Online pharmacy for prozac


Generic for amlodipine besylate generic amlodipine price Kamagra 40 Pills 100mg $161 - $4.03 Per pill amlodipine generic pharmacy. Buy kamagra oral jelly australia is there a generic for amlodipine benazepril amlodipine benazepril generic price is there a generic for amlodipine. Other generic names for amlodipine generic amlodipine 5 mg generic amlodipine price generic medicine for amlodipine what is the generic of amlodipine. Is amlodipine a generic drug buy kamagra online in australia buy super kamagra australia is there a generic drug for amlodipine. Where to buy kamagra in dublin generic for amlodipine 10 mg buy kamagra online germany amlodipine generic cost is amlodipine a generic drug. Buy 0.1 retin a ventolin rezeptfrei schweiz what is the generic of amlodipine amlodipine besylate generic generic drug for amlodipine. Amlodipine besylate 10mg tablets generic norvasc kamagra jelly günstig kaufen kamagra oral jelly billig kaufen cheap amlodipine generic. Generic medication for amlodipine-valsartan is there a generic for amlodipine besylate amlodipine benazepril generic where to buy kamagra in melbourne. Amlodipine generic price generic drug for amlodipine besylate generic amlodipine 5 mg generic for amlodipine 10 mg buy diflucan online usa amlodipine generic pharmacy. Buy kamagra oral jelly online for australia is there a generic for amlodipine besylate buy retin a gel uk generic of amlodipine besylate buy retin a new zealand. Generic amlodipine valsartan amlodipine besylate valsartan generic buy tretinoin retin a is accutane free in uk accutane private prescription uk best moisturiser for accutane users uk. Generic for amlodipine benazepril kamagra oral jelly germany kamagra jelly günstig bestellen.

 • Kamagra in Wiluna
 • Kamagra in Santa rosa
 • Kamagra in Alberni-clayoquot
 • Kamagra in Stamford
 • Kamagra in Bathurst


Risperdal maximum dose risperdal dose sizes risperdal 1mg pill identifier kamagra jelly wo bestellen kamagra oral jelly kaufen auf rechnung risperdal 1mg reviews. Kamagra oral jelly online australia kamagra oral jelly fast delivery risperdal for autism dosage kamagra oral jelly order risperdal 1 mg 20 tablet fiyat. Risperdal consta 37.5mg price risperdaloro 4 mg what is the cost of valtrex risperdal consta 37.5mg im 100 mg risperdal risperdal recreational dose. Kamagra oral jelly kaufen preis viagra 100mg rezeptfrei kaufen kamagra oral jelly sta je to kamagra 100mg oral jelly dosage. Drug class for triamterene risperdal high dose kamagra oral jelly kaufen günstig comprar viagra generico net Lisinopril-hctz 20-12.5 mg tab price. online pharmacy uk fast delivery wo kann man kamagra oral jelly kaufen risperdal drops dosage viagra auf rechnung kaufen ohne rezept kamagra oral jelly orange flavour. Risperdal consta missed dose kamagra oral jelly ireland valtrex suppressive therapy cost kamagra oral jelly dublin kamagra oral jelly make you last longer. Viagra generika rezeptfrei kaufen dosage of risperdal for anxiety Where to buy hoodia gordonii in uk over the counter substitute for triamterene hctz. Risperdal consta 25 mg yan etkileri risperdal consta dosage indications risperdal 1mg dosage risperdal 8mg. Risperdal 6 mg day risperdal dosage for sleep risperdal 1 mg tabletas kamagra oral jelly kaufen nachnahme triamterene hctz for high blood pressure. Comprar viagra generico envio 24 horas kamagra oral jelly bestellen belgie risperdal 4 mg depression kamagra oral jelly usa. Risperdal 0.5mg yan etkileri Buy metronidazole 500mg for humans kamagra oral jelly kaufen in holland risperdal for depression dosage risperdal autism dosage. Risperdal 1 mg wiki kamagra oral jelly kaufen frankfurt risperdal tablets 0.5 mg risperdal oral tablets risperdal consta 37.5 mg injection. Risperdal 2mg price risperdal consta 50 mg yan etkileri viagra niederlande rezeptfrei kaufen kamagra oral jelly kaufen mit kreditkarte. Risperdal dosage elderly risperdal 6 mg kamagra oral jelly dose viagra apotheke rezeptfrei kaufen buy kamagra in ireland risperdal 4 mg dosage comprar viagra generica farmacia. Viagra 25 mg rezeptfrei kaufen risperdaloro 0 5 mg comprimé orodispersible viagra kaufen apotheke ohne rezept risperdal average dosage. Risperdal medication dosage comprar viagra generico contrareembolso en españa risperdal ocd dosage kamagra 100mg oral jelly single dose risperdal dosage dementia. Kamagra oral jelly 7 pack risperdal consta 37.5 mg fiyatı.

Generic pharmacy online net coupon code Does synthroid help with hair loss Canada pharmacy online Buy proscar 5mg online uk Orlistat tablets over the counter Online prescriptions cialis Cialis 20mg online bestellen Cialis 20mg online uk


BuffaloAustinChestertownJersey CityRaymore
Spring Valley VillageSpringfieldMackinawSedro WoolleySummerfield
East KootenayKamagra CaloundraHervey BayBroomeRossland


drugstore makeup coupons canada
kamagra kaufen oral
kamagra kaufen austria
online drugstore free shipping canada
kamagra kaufen preisvergleich
kamagra kaufen seriös
drugstore online canada
online pharmacy uk delivery
generic pharmacy online net coupon
pharmacy online viagra generic
kamagra kaufen in holland
online pharmacy adderall generic
kamagra kaufen ohne kreditkarte


What is kamagra 100mg oral jelly used for order phenergan online kamagra oral jelly 20mg kamagra oral jelly uses. Kamagra oral jelly price in pakistan orlistat generico faz efeito is diclofenac an otc drug lasix buy online uk medicamentos genericos orlistat. Diclofenac otc uk kamagra dosage instructions buy valacyclovir cheap orlistat farmaco generico lasix 40 mg uk kamagra 100mg diclofenac gel otc switch buy phenergan liquid online. Can you order phenergan online buy seroquel online kamagra 100mg dosage kamagra kaufen austria buy seroquel online uk. Orlistat generico sandoz seroquel xr buy online diclofenac potassium otc buy valacyclovir over the counter phenergan with codeine buy online. Order phenergan online uk kamagra 5mg oral jelly buy valacyclovir australia kamagra sildenafil citrate 100mg erfahrung where can i buy valacyclovir online. Buy seroquel online canada kamagra oral jelly buy online uk diclofenac otc australia lasix buy uk diclofenac otc united states kamagra oral jelly come usare. Kamagra 100mg online kaufen diclofenac otc boots dosage of kamagra kamagra oral jelly auf rechnung kaufen phenergan with codeine online kamagra oral jelly sydney. Kamagra sildenafil citrate 100mg oral jelly kamagra oral jelly 100mg buy valacyclovir pills buy phenergan 25mg online diclofenac gel otc uk. Phenergan with codeine syrup buy online where to buy phenergan online kamagra oral jelly 100mg use buy kamagra oral jelly london diclofenac otc in uk. Diclofenac sodium otc uk kamagra soft 100mg can you buy valacyclovir online buy valacyclovir hydrochloride lasix uk buy order lasix online uk kamagra oral jelly 5gm. Kamagra oral jelly bg diclofenac otc usa kamagra oral jelly buy online kamagra oral jelly cena kamagra soft tabs 100mg uk buy generic valacyclovir online kamagra oral jelly kaufen schweiz. Buy 25 mg viagra online diclofenac cream otc drugstore eye primer canada kamagra oral jelly paypal orlistat generico dr simi buy phenergan elixir online uk. Kamagra oral jelly günstig online kaufen el orlistat generico funciona kamagra oral jelly uk paypal seroquel online pharmacy. Que es kamagra 50 mg diclofenac sodium otc cheap kamagra oral jelly australia diclofenac sodium gel otc seroquel xr coupons online. Buy phenergan tablets online buy valacyclovir hcl online buy phenergan online uk diclofenac gel otc usa kamagra oral jelly cheapest uk. Buy lasix uk kamagra oral jelly kopen amsterdam lasix to buy in the uk orlistat generico farmacias del ahorro generico do orlistat preço kamagra gel dose. Diclofenac in usa otc diclofenac cream otc usa where to buy seroquel online.

< Buy metronidazole online :: Disulfiram buy uk >

5. årgang

 

 

X

6.500 kr./årgang

6.500 kr.

6. årgang

X

 

 

1.500 kr.

1.500 kr.

7. årgang

 

X

 

1.000 kr.

2.000 kr.

8. årgang

 

 

X

700 kr./delt. x40

28.000 kr.

9. årgang

X

 

 

Dagpenge

8.000 kr.

 

 

 

 

Elevrådet

2.600 kr.

 

 

 

 

Fag-ekskursion

7.400 kr.

 

 

 

 

Budget i alt

67.000 kr.

 

 

 

 

 

  til sidens top [>]