Niels Grønbæk Nielsen - Odense Seminarium

Skolens målsætning og principper
Startside ]Skolen ]Plan over skolen ]Klassen ]Klassens skema ][ Skolens målsætning og principper ]Skolens ordensregler ]Skolens årsplan ]Skolens udviklingsarbejde ]Litteratur ]

Skolens målsætning og principper

Fra den kommunale målsætning
Fra skolens principper
Princip for skolens organisering

Principper for fagfordeling

Principper for timefordeling

Principper for skole-hjemsamarbejde

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af skolegangen

Økonomi ved ekskursioner, hytteture og lejrskoler dette skoleår

 

Fra den kommunale målsætning:

Forord

X-købing Kommunale Skolevæsen omfatter 11 folkeskoler og 1 ungdomsskole. En folkeskole i X-købing kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Kommunens 10. klasser er samlet på 2 10. klasse centre.

Grundlaget for virksomheden er Lov om Folkeskolen, Lov om Ungdomsskolen og de vedtagne læseplaner. Derudover er X-købing Kommunes Børne- og Ungepolitik og de mål og økonomiske rammer, som byrådet har vedtaget, vigtige retningslinier.

Udgangspunktet for X-købing Kommunes skolepolitik er det enkelte barns udvikling i et socialt fællesskab.

I skolerne fremmes børnenes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.

Undervisning, tilbud i skolefritidsordningen samt det sociale liv i skolen understøtter det enkelte barns udvikling i en selvstændig læringsproces i trygge rammer, hvor læring og leg supplerer hinanden.


Rammer

Byrådet etablerer indholdsmæssige, økonomiske samt fysiske rammer og opstiller mål, som sikrer, at folkeskolebegrebet og det fælles kommunale skolevæsen fastholdes.

Den enkelte skole har handle- og udviklingsmuligheder inden for de fastlagte rammer og mål.

Rammer og mål for skolen og decentral udmøntning heraf skal sikre kvalitet i børnenes undervisning og i børnenes frie tid på den enkelte skole.


Skolepolitisk vision

Det er byrådets vision, at børn og unge, der går i X-købing Kommunes skoler:

- oplever en hverdag, hvor grundpillerne er selvværd, ligeværd og samvær
- oplever at deres faglige kompetence udvikles optimalt
- oplever at fællesskab og respekt for den enkelte er et kendetegn
- oplever at hverdagen er præget af sammenhæng og tryghed
- oplever udviklingsvilkår, hvor egne ønsker til tilværelsen betyder noget og tages alvorligt
- oplever at medansvar for egen læring og aktiv medleven sikres i samarbejde med voksne og andre børn
- oplever dynamik og udvikling i et sundt og inspirerende miljø præget af engagement og kreativitet


Skolepolitiske mål

X-købing kommunale skolevæsen har følgende mål,

- at børn og unge opnår nyttige færdigheder og kundskaber
- at børn og unge deltager aktivt i alle forhold omkring indholdet af hele deres dagligdag på skolen
- at børn, forældre og skolernes ansatte samarbejder om at skabe gode rammer for børnene
- at børn får personlige udfordringer i trygge omgivelser
- at det enkelte barn respekteres som et selvstændigt individ
- at børn og unge deltager aktivt i fællesskab og samarbejde med andre børn og unge
- at udvikling og dynamik præger skolens hverdag.


Udviklingsområder

X-købing Kommunale Skolevæsen udpeger hvert år udviklingsområder gældende for alle kommunale skoler. Dette skal sikre, at det samlede skolevæsen er præget af dynamisk udvikling.

X-købing Kommunale Skolevæsen har et pædagogisk udvalg, der koordinerer arbejdet med udviklingsområder i samarbejde med skolerne. Pædagogisk Udvalg sikrer endvidere, at erfaringer med kvalitetsudvikling spredes til alle skoler.

X-købing Kommunale Skolevæsen stiller på en række særlige områder og generelt på det pædagogiske område konsulentbistand til rådighed for skolerne.


Kvalitetsudvikling og evaluering

X-købing Kommunale Skolevæsen og folkeskolerne i X-købing kommune opstiller på grundlag af en status generelle mål, undervisningsmål og mål for særlige udviklingsområder.

Der opstilles kvalitetskriterier, udarbejdes tilhørende handleplaner og planer for evaluering af resultaterne.

Det er kvalitet, når de opstillede mål nås.

X-købing kommunale skolevæsen foretager løbende vurdering af kvalitetsudviklingen på kommunens skoler. Herudover evalueres resultaterne af udmeldte udviklingsområder.

Udviklingen af kvaliteten i skolerne og i skolevæsenet tager udgangspunkt i udviklingsmodellen "Kvalitet i Folkeskolen" (KIF), der er udarbejdet af Undervisningsministeriet i 1998.

 til sidens top [>]

 

Fra skolens principper

Princip for skolens organisering

Skolen er organiseret i 4 afdelinger:

1. Skolefritidsordningen

2. Indskolingstrinnet, 0. – 3. klasse

3. Mellemtrinnet, 4. – 6. klasse

4. De ældste elever, 7 – 9. klasse

 til sidens top [>]

 

Principper for fagfordeling :

1.     Fagfordelingen omfatter etablering af lærergrupper og fordeling af ansvar for klasser og fag.

2.     Planlægningen sigter primært på at give eleverne gode vilkår for arbejdet.

3.     Det tilstræbes, at der i skolens afdelinger er lærere, som kan formidle erfaringer videre med henblik på kontinuitet.

4.     Den enkelte lærer beslutter sammen med skolelederen og efter gældende regler, hvornår der skiftes til en ny klasse i en anden del af skolen. Der er således ikke fastlagte tidspunkter for de nævnte ændringer.

5.     Det opprioriteres, at indskolingsklasser møder både kvindelige og mandlige lærere.

6.     Det tilstræbes, at lærere i de ældste klasser overtager disse allerede i 3. - 6. klasse.

7.     Klasselærerfunktionen i en klasse kan deles mellem flere lærere.

8.     Skolelederen har ansvar for den endelige fordeling af fag og klasser.

 til sidens top [>]

 

Principper for timefordeling :

Skolelederen udarbejder efter drøftelse i det pædagogiske råd et forslag til timefordelingsplan. Det forelægges skolebestyrelsen, som træffer beslutningen.

Timefordelingsplanen skal respektere minimumskravene og læseplanerne.
Der tages hensyn til:
- De enkelte afdelingers elevtal.
- elevers alder.
- enkelte elevers behov.
- særlige pædagogiske opgaver, herunder værksteds-, basis- og kursusarbejde.
- udviklingsarbejde vedrørende fag og emner.
- skolen generelt.

Der afsættes flest mulige timer til indskolingsafdelingen.

Der afsættes en samlet pulje til håndarbejde, formning og sløjd i 5. klasse.

2-lærertimer tildeles som en pulje til afdelingen.

Der afsættes flest mulige timer til 10. klasse.

 til sidens top [>]

 

 

Principper for skole-hjemsamarbejde :

Samarbejdet mellem skole og hjem tilrettelægges ud fra følgende principper:

·        Skolen (bestyrelse, ledelse og personale) sikrer, at forældrene bliver gjort bekendt med deres ansvar og muligheder.

·        Forældresamarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt og dialog om det enkelte barn og den enkelte klasse, og i denne sammenhæng er klasselærere nøglepersonerne.

·        Samarbejdets elementer er:

o       Forældremøder (information - arbejdsformer - herunder lektielæsning, debat - socialt samvær (se meddelelser om standpunkt)).

o       Åbne samtalemøder på baggrund af den løbende evaluering med og af den enkelte elev, hvilket indbefatter:
    - at elever, forældre og lærere tænker fremadrettet og handlingsorienteret
    - at der, når det skønnes hensigtsmæssigt og senest i slutningen af mellemtrinnet, deltager relevante faglærere

o       Hjemmebesøg, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

 

Det konkrete samarbejde om afdelingerne tilrettelægges af  klasselærerne og klassernes klasseforældrerepræsentanter.

Klassernes forældrerepræsentanter udgør et fælles forum, hvor skolebestyrelsen kan hente inspiration til:

·        at styrke samarbejdet mellem skole og hjem 

·        en videreudvikling skolens liv og virke.

 

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af skolegangen:

Underretningen bygger på en tæt løbende kontakt omkring den enkelte elev og sker ved:

·        Orientering efter behov (når skolen eller hjemmet mener, der foreligger en speciel situation)

·        Samtalemøder/forældre-, barn- og lærersamtaler. Det bør på forhånd tilstræbes
- at eleven får en positiv oplevelse, hvad enten der tales om godt eller skidt
- at elev, forældre og lærere skaber et samlet billede af eleven
- at enkeltepisoder ikke må tage hele tiden (ellers burde det være klaret af under pkt. 1). Når eleven deltager er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i dennes oplevelser af sin skoledag.

·        Karaktergivning i 7 – 10. klasse/udtalelser i 4 – 6 klasse

·        Andet

 til sidens top [>]

  

 

Økonomi ved ekskursioner, hytteture og lejrskoler dette skoleår

Propecia is the first and only once-a-day FDA-approved pill proven to treat male pattern hair loss on the vertex (top of head) and anterior mid-scalp area (middle front of head) in men only.

Propecia 120 Pills 5mg $165 - $1.38 Per pill
Propecia 60 Pills 5mg $99 - $1.65 Per pillEichstättBad VilbelBad IburgIbbenbürenLandsberg am LechPropecia PetershagenTribseesPropecia WolfhagenQuickborn


Best price propecia australia propecia generique pharmacie acheter propecia ou acheter Viagra generika günstig kaufen can you buy colchicine over the counter in uk. Kamagra uk next day delivery propecia annual cost generic acyclovir cost acheter propecia sans ordonnance buy cymbalta online canada acheter propecia france. Colchicine online uk propecia tablets price cost propecia uk kamagra in uk propecia generica online price of propecia in canada can you buy colchicine over the counter uk. Kamagra uk reliable finpecia uk buy propecia 1mg price xenical orlistat or alli finpecia uk pharmacy kamagra uk com erfahrung. Where to buy finpecia in uk kamagra uk recommendations finpecia buy uk kamagra uk cheap generic propecia lowest price propecia pharmacy cost cymbalta in canada costs. Colchicine tablets over the counter uk cheapest price for propecia acheter propecia sur internet propecia generic australia. Propecia cost uk cymbalta 20 mg in canada kamagra eriacta uk colchicine dosage uk cipla finpecia uk buy colchicine uk colchicine price uk. Propecia cheapest price australia kamagra uk quick delivery kamagra uk wholesale where to buy finpecia uk cymbalta prices in canada online pharmacy ireland viagra. Finpecia 1mg uk acheter propecia en suisse buy finpecia in the uk propecia acheter en ligne acyclovir price online propecia 1mg tablets price. Kamagra uk quick how much does cymbalta 60 mg cost in canada kamagra express uk kamagra effervescent uk can i buy colchicine over the counter uk. Generic cymbalta in canada is cymbalta 20 mg available in canada buy finpecia online uk kamagra uk express delivery can i buy cymbalta from canada buy finpecia uk. Price generic propecia cymbalta 60 mg cost canada price of propecia buy generic cymbalta canada is propecia in generic. Generic acyclovir cream cost canadian pharmacy cymbalta acheter propecia en belgique acheter du propecia sur internet colchicine buy online uk orlistat or alli. Price propecia uk best place to buy finpecia uk kamagra uk eu Propecia 180 Pills 1mg $110 - $0.61 Per pill kamagra uk fast delivery cymbalta purchase canada. Cheap finpecia uk cymbalta from canada price finpecia uk generic propecia australia buy cymbalta in canada. Price of propecia tablets propecia cost us kamagra uk website finpecia in uk colchicine over the counter uk kamagra uk jelly. Kamagra uk royal mail finpecia online uk best price for propecia cymbalta 60 mg canada generic acyclovir price propecia 1mg acheter. Kamagra uk delivery kamagra uk co uk cymbalta order online canada finpecia from uk finpecia in the uk acheter propecia en france.

 • propecia generic usa
 • propecia generico in italia
 • propecia deutschland bestellen
 • propecia bestellen zonder recept


Propecia Generic Vs Brand. Ed Tabs boosts your sexual energyBuying amoxicillin over the counter Metformin 850 online kaufen Can you buy atarax over the counter in the uk


Biaxin drug Qual o generico de lasix finasteride propecia generico en venezuela generic propecia online uk buy doxycycline 100mg online uk. Can i order doxycycline online medrol dose pack online buy medrol online generic propecia dose buy albendazole 400 mg buy neo medrol online in uk. Biaxin drug test propecia 5 mg kaufen buy doxycycline online australia propecia 1mg kaufen propecia finasteride generic generic propecia finasteride reviews. Propecia generic costco buy himalaya confido online india propecia uk best price biaxin xl drug interactions albendazole buy online usa. Albendazole buy where to buy mebendazole or albendazole biaxin and simvastatin drug interaction finpecia (generic propecia finasteride 1mg). Biaxin drug allergy cheap doxycycline online cheap doxycycline online uk biaxin drug classification buy doxycycline online overnight cheap fertility medications. Where can you buy doxycycline online buy confido online in india waar propecia bestellen buy confidor tablets online biaxin drug uses order propecia online uk. Buy himalaya confido online in india can i buy doxycycline online uk buy medrol dose pack online buy medrol dosepak online. Generic propecia order online medrol buy online drug interactions biaxin ibuprofen biaxin interaction other drugs where to buy generic propecia online. Propecia 98 kaufen albendazole buy online where to buy generic propecia propecia generikum kaufen albendazole online buy can you buy doxycycline online propecia vs finasteride generico. Buy albendazole tablets propecia generic walmart wo kann man propecia kaufen generic propecia 5mg online doxycycline 100mg buy online propecia uk prescription. Buy doxycycline online cheap medrol dose pack buy online buy doxycycline hyclate online uk buy neo medrol acne lotion online can u buy doxycycline online. Order medrol dose pack online buy doxycycline pills online propecia online uk buy biaxin drug interactions depo medrol buy online buy albendazole online Gabapentin tablet price. Albendazole 400 mg buy online where to buy doxycycline online buy generic propecia in usa buy doxycycline online uk. Buy fertility medications online buy confidor online.

 • Propecia in Wisconsin
 • Propecia in Vernon
 • Propecia in Glendale
 • Propecia in Montgomery
 • Propecia in Nashville
 • Propecia in Indiana


Accutane for sale uk phexin kid tablets dapoxetine release in us is dapoxetine available in usa buy propecia online 5mg. Dapoxetine available in us Can you get levitra over the counter buy propecia cheap online uk sildenafil dosage for pulmonary hypertension. Sildenafil citrate for heart can you buy doxycycline over the counter in the uk can you get dapoxetine in usa buy accutane from uk. Dapoxetine available in the us accutane buy uk phexin tablet uses generic propecia in us propecia generic availability us. Where can i buy doxycycline in the uk phexin bd 750 mg tablets can i buy doxycycline over the counter uk dapoxetine us approval sildenafil dosage for raynaud's. Sildenafil citrate for erectile dysfunction can you get doxycycline over the counter uk priligy dapoxetine usa phexin tablet is used for. Best price propecia online sildenafil citrate for bph phexin 500 tablet can i buy doxycycline over the counter in uk sildenafil citrate for pulmonary hypertension. Doxycycline buy uk online accutane to buy uk accutane purchase online uk sildenafil citrate for ladies buy doxycycline in uk. Dapoxetine in the us is dapoxetine available in us doxycycline 100mg buy uk buy accutane uk where can i buy accutane in uk. Generic propecia usa accutane where to buy uk order propecia online cheap sildenafil citrate for ed sildenafil 50 mg for pulmonary hypertension. Is dapoxetine approved in usa chloramphenicol eye drops generic name buy doxycycline malaria uk propecia for sale online buy roche accutane uk. Where to get accutane uk sildenafil dose for bph chloramphenicol generic name sildenafil citrate for premature ejaculation is dapoxetine available in the usa doxycycline for rosacea uk. Dapoxetine us fda approval can i get doxycycline over the counter uk propecia generic us pharmacy technician courses online in ireland. Acheter du propecia sur internet where can i get accutane uk accutane sale uk propecia merck buy online is dapoxetine available in the us Disulfiram buy uk. Acheter propecia sur internet propecia sales online phexin tablet purpose can i buy accutane in the uk dapoxetine in the usa. Propecia 30 Pills 1mg $29 - $0.97 Per pill best place to buy accutane uk buying accutane uk phexin tablet dosage. Buy propecia online canada dapoxetine approval in us where can i buy doxycycline in uk cheapest place to buy doxycycline in uk. Sildenafil citrate for hypertension generic and brand name of chloramphenicol sildenafil dosage for bph doxycycline 100mg price uk accutane purchase uk. Acheter propecia france doxycycline buy online uk propecia generic available us best place to get propecia online propecia deutschland bestellen. Buy propecia 1mg online where to buy accutane uk propecia for sale in usa can you buy doxycycline over the counter in uk. Phexin 250 mg tablet dapoxetine us pharmacy sildenafil dosage for pulmonary arterial hypertension chloramphenicol generic names.

 1. Buy flagyl online usa
 2. Buy 25mg viagra
 3. Finasteride online pharmacy uk
 4. Buy nolvadex canada
 5. Cialis cheap buy
 6. Buy generic viagra in uk


Port HedlandMillertonBethelBostonPropecia Smithton
Propecia BridgewaterKinderHendersonPropecia OsceolaValley Park
AuburndaleHastingsPropecia ConventPropecia EarthPropecia Hebron


 • pharmacy online shop ireland
 • propecia bestellen ideal
 • pharmacy online ireland
 • propecia sicher bestellen
 • propecia generic prices
 • pharmacy online in ireland
 • buy pharmacy online ireland
 • pharmacy online northern ireland
 • propecia veilig bestellen
 • comprar propecia generico online
 • is propecia in generic


Generic cialis online bestellen generic for metronidazole topical gel propecia generico in italia discount genuine viagra low cost viagra from canada. Where to buy prozac online rogaine coupon walgreens propecia generic usa buy prozac from canada generic cialis online pharmacy Sell prozac online. Propecia generic uk rogaine hair coupons discounted real viagra pfizer viagra online canada Where can i buy generic viagra in canada propecia generic prices generic metronidazole topical cream. Rogaine coupon at cvs where to buy prozac from rogaine coupon $5 pfizer viagra online canadian pharmacy rogaine rebates coupons rogaine manufacturer coupon. Generic flagyl metronidazole antifungal drug buy prozac canadian pharmacy donde comprar propecia en bogota rogaine coupon code 2012 propecia generico online. Rogaine coupon june 2013 rogaine.com coupon code why is viagra cheaper in canada is there a generic for metronidazole cream. Can you buy prozac over the counter uk propecia generic in usa generico propecia comprar españa Propecia 120 Pills 1mg $80 - $0.67 Per pill. Rogaine amazon coupon donde comprar propecia generico cheap propecia generic rogaine $20 coupon rogaine printable coupon october 2013 rogaine foam coupon. Is propecia in generic comprare propecia online propecia generico comprar rogaine coupon code rogaine $10 coupon 2013. Generic cialis online canadian pharmacy generic cialis online fast shipping viagra prices from canada Buy metformin from canada. Comprar propecia generico online propecia generica online is viagra cheaper in canada buy prozac australia rogaine foam $10 coupon. Come comprare propecia online best price viagra canada online pharmacy generic propecia cheapest propecia generic. Propecia generic vs brand propecia or generic rogaine coupon donde comprar propecia en guadalajara propecia generic cheap rogaine coupon costco generic viagra discount.

< Sildenafil generic for ed :: Where can you buy azithromycin and doxycycline >

 

Nøgletal

pr. klasse

beløb i alt

Årgang

Lejrskole

Hyttetur

Ekskursion

1.000 kr.

2.000 kr.

0. årgang

 

 

X

1.000 kr.

1.000 kr.

1. årgang

 

 

X

1.500 kr.

3.000 kr.

2. årgang

 

X

 

1.000 kr.

1.000 kr.

3. årgang

 

 

X

1.500 kr.

3.000 kr.

4. årgang

 

X

 

1.000 kr.

1.000 kr.

5. årgang

 

 

X

6.500 kr./årgang

6.500 kr.

6. årgang

X

 

 

1.500 kr.

1.500 kr.

7. årgang

 

X

 

1.000 kr.

2.000 kr.

8. årgang

 

 

X

700 kr./delt. x40

28.000 kr.

9. årgang

X

 

 

Dagpenge

8.000 kr.

 

 

 

 

Elevrådet

2.600 kr.

 

 

 

 

Fag-ekskursion

7.400 kr.

 

 

 

 

Budget i alt

67.000 kr.

 

 

 

 

 

  til sidens top [>]