Niels Grønbæk Nielsen - Odense Seminarium

Skolens målsætning og principper
Startside ]Skolen ]Plan over skolen ]Klassen ]Klassens skema ][ Skolens målsætning og principper ]Skolens ordensregler ]Skolens årsplan ]Skolens udviklingsarbejde ]Litteratur ]

Skolens målsætning og principper

Fra den kommunale målsætning
Fra skolens principper
Princip for skolens organisering

Principper for fagfordeling

Principper for timefordeling

Principper for skole-hjemsamarbejde

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af skolegangen

Økonomi ved ekskursioner, hytteture og lejrskoler dette skoleår

 

Fra den kommunale målsætning:

Forord

X-købing Kommunale Skolevæsen omfatter 11 folkeskoler og 1 ungdomsskole. En folkeskole i X-købing kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Kommunens 10. klasser er samlet på 2 10. klasse centre.

Grundlaget for virksomheden er Lov om Folkeskolen, Lov om Ungdomsskolen og de vedtagne læseplaner. Derudover er X-købing Kommunes Børne- og Ungepolitik og de mål og økonomiske rammer, som byrådet har vedtaget, vigtige retningslinier.

Udgangspunktet for X-købing Kommunes skolepolitik er det enkelte barns udvikling i et socialt fællesskab.

I skolerne fremmes børnenes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer.

Undervisning, tilbud i skolefritidsordningen samt det sociale liv i skolen understøtter det enkelte barns udvikling i en selvstændig læringsproces i trygge rammer, hvor læring og leg supplerer hinanden.


Rammer

Byrådet etablerer indholdsmæssige, økonomiske samt fysiske rammer og opstiller mål, som sikrer, at folkeskolebegrebet og det fælles kommunale skolevæsen fastholdes.

Den enkelte skole har handle- og udviklingsmuligheder inden for de fastlagte rammer og mål.

Rammer og mål for skolen og decentral udmøntning heraf skal sikre kvalitet i børnenes undervisning og i børnenes frie tid på den enkelte skole.


Skolepolitisk vision

Det er byrådets vision, at børn og unge, der går i X-købing Kommunes skoler:

- oplever en hverdag, hvor grundpillerne er selvværd, ligeværd og samvær
- oplever at deres faglige kompetence udvikles optimalt
- oplever at fællesskab og respekt for den enkelte er et kendetegn
- oplever at hverdagen er præget af sammenhæng og tryghed
- oplever udviklingsvilkår, hvor egne ønsker til tilværelsen betyder noget og tages alvorligt
- oplever at medansvar for egen læring og aktiv medleven sikres i samarbejde med voksne og andre børn
- oplever dynamik og udvikling i et sundt og inspirerende miljø præget af engagement og kreativitet


Skolepolitiske mål

X-købing kommunale skolevæsen har følgende mål,

- at børn og unge opnår nyttige færdigheder og kundskaber
- at børn og unge deltager aktivt i alle forhold omkring indholdet af hele deres dagligdag på skolen
- at børn, forældre og skolernes ansatte samarbejder om at skabe gode rammer for børnene
- at børn får personlige udfordringer i trygge omgivelser
- at det enkelte barn respekteres som et selvstændigt individ
- at børn og unge deltager aktivt i fællesskab og samarbejde med andre børn og unge
- at udvikling og dynamik præger skolens hverdag.


Udviklingsområder

X-købing Kommunale Skolevæsen udpeger hvert år udviklingsområder gældende for alle kommunale skoler. Dette skal sikre, at det samlede skolevæsen er præget af dynamisk udvikling.

X-købing Kommunale Skolevæsen har et pædagogisk udvalg, der koordinerer arbejdet med udviklingsområder i samarbejde med skolerne. Pædagogisk Udvalg sikrer endvidere, at erfaringer med kvalitetsudvikling spredes til alle skoler.

X-købing Kommunale Skolevæsen stiller på en række særlige områder og generelt på det pædagogiske område konsulentbistand til rådighed for skolerne.


Kvalitetsudvikling og evaluering

X-købing Kommunale Skolevæsen og folkeskolerne i X-købing kommune opstiller på grundlag af en status generelle mål, undervisningsmål og mål for særlige udviklingsområder.

Der opstilles kvalitetskriterier, udarbejdes tilhørende handleplaner og planer for evaluering af resultaterne.

Det er kvalitet, når de opstillede mål nås.

X-købing kommunale skolevæsen foretager løbende vurdering af kvalitetsudviklingen på kommunens skoler. Herudover evalueres resultaterne af udmeldte udviklingsområder.

Udviklingen af kvaliteten i skolerne og i skolevæsenet tager udgangspunkt i udviklingsmodellen "Kvalitet i Folkeskolen" (KIF), der er udarbejdet af Undervisningsministeriet i 1998.

 til sidens top [>]

 

Fra skolens principper

Princip for skolens organisering

Skolen er organiseret i 4 afdelinger:

1. Skolefritidsordningen

2. Indskolingstrinnet, 0. – 3. klasse

3. Mellemtrinnet, 4. – 6. klasse

4. De ældste elever, 7 – 9. klasse

 til sidens top [>]

 

Principper for fagfordeling :

1.     Fagfordelingen omfatter etablering af lærergrupper og fordeling af ansvar for klasser og fag.

2.     Planlægningen sigter primært på at give eleverne gode vilkår for arbejdet.

3.     Det tilstræbes, at der i skolens afdelinger er lærere, som kan formidle erfaringer videre med henblik på kontinuitet.

4.     Den enkelte lærer beslutter sammen med skolelederen og efter gældende regler, hvornår der skiftes til en ny klasse i en anden del af skolen. Der er således ikke fastlagte tidspunkter for de nævnte ændringer.

5.     Det opprioriteres, at indskolingsklasser møder både kvindelige og mandlige lærere.

6.     Det tilstræbes, at lærere i de ældste klasser overtager disse allerede i 3. - 6. klasse.

7.     Klasselærerfunktionen i en klasse kan deles mellem flere lærere.

8.     Skolelederen har ansvar for den endelige fordeling af fag og klasser.

 til sidens top [>]

 

Principper for timefordeling :

Skolelederen udarbejder efter drøftelse i det pædagogiske råd et forslag til timefordelingsplan. Det forelægges skolebestyrelsen, som træffer beslutningen.

Timefordelingsplanen skal respektere minimumskravene og læseplanerne.
Der tages hensyn til:
- De enkelte afdelingers elevtal.
- elevers alder.
- enkelte elevers behov.
- særlige pædagogiske opgaver, herunder værksteds-, basis- og kursusarbejde.
- udviklingsarbejde vedrørende fag og emner.
- skolen generelt.

Der afsættes flest mulige timer til indskolingsafdelingen.

Der afsættes en samlet pulje til håndarbejde, formning og sløjd i 5. klasse.

2-lærertimer tildeles som en pulje til afdelingen.

Der afsættes flest mulige timer til 10. klasse.

 til sidens top [>]

 

 

Principper for skole-hjemsamarbejde :

Samarbejdet mellem skole og hjem tilrettelægges ud fra følgende principper:

·        Skolen (bestyrelse, ledelse og personale) sikrer, at forældrene bliver gjort bekendt med deres ansvar og muligheder.

·        Forældresamarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt og dialog om det enkelte barn og den enkelte klasse, og i denne sammenhæng er klasselærere nøglepersonerne.

·        Samarbejdets elementer er:

o       Forældremøder (information - arbejdsformer - herunder lektielæsning, debat - socialt samvær (se meddelelser om standpunkt)).

o       Åbne samtalemøder på baggrund af den løbende evaluering med og af den enkelte elev, hvilket indbefatter:
    - at elever, forældre og lærere tænker fremadrettet og handlingsorienteret
    - at der, når det skønnes hensigtsmæssigt og senest i slutningen af mellemtrinnet, deltager relevante faglærere

o       Hjemmebesøg, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

 

Det konkrete samarbejde om afdelingerne tilrettelægges af  klasselærerne og klassernes klasseforældrerepræsentanter.

Klassernes forældrerepræsentanter udgør et fælles forum, hvor skolebestyrelsen kan hente inspiration til:

·        at styrke samarbejdet mellem skole og hjem 

·        en videreudvikling skolens liv og virke.

 

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af skolegangen:

Underretningen bygger på en tæt løbende kontakt omkring den enkelte elev og sker ved:

·        Orientering efter behov (når skolen eller hjemmet mener, der foreligger en speciel situation)

·        Samtalemøder/forældre-, barn- og lærersamtaler. Det bør på forhånd tilstræbes
- at eleven får en positiv oplevelse, hvad enten der tales om godt eller skidt
- at elev, forældre og lærere skaber et samlet billede af eleven
- at enkeltepisoder ikke må tage hele tiden (ellers burde det være klaret af under pkt. 1). Når eleven deltager er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i dennes oplevelser af sin skoledag.

·        Karaktergivning i 7 – 10. klasse/udtalelser i 4 – 6 klasse

·        Andet

 til sidens top [>]

  

 

Økonomi ved ekskursioner, hytteture og lejrskoler dette skoleår

 

Nøgletal

pr. klasse

beløb i alt

Årgang

Lejrskole

Hyttetur

Ekskursion

1.000 kr.

2.000 kr.

0. årgang

 

 

X

1.000 kr.

1.000 kr.

1. årgang

 

 

X

1.500 kr.

3.000 kr.

2. årgang

 

X

 

1.000 kr.

1.000 kr.

3. årgang

 

 

X

1.500 kr.

3.000 kr.

4. årgang

 

X

 

1.000 kr.

1.000 kr.

5. årgang

 

 

X

6.500 kr./årgang

6.500 kr.

6. årgang

X

 

 

1.500 kr.

1.500 kr.

7. årgang

 

X

 

1.000 kr.

2.000 kr.

8. årgang

 

 

X

700 kr./delt. x40

28.000 kr.

9. årgang

X

 

 

Dagpenge

8.000 kr.

 

 

 

 

Elevrådet

2.600 kr.

 

 

 

 

Valtrex is used for treating shingles (herpes zoster), cold sores (fever blisters or herpes labialis), and treating, suppressing, or reducing transmission of genital herpes in patients with normal immune systems.

Valtrex 1000mg $179.52 - $5.98 Per pill
Valtrex 500mg $348.67 - $2.91 Per pillValtrex GlobeGlensideColbyDestrehanCamdenValtrex Silver LakeIndian LakeValtrex New YorkMechanicsburg


Buy generic valtrex online buy valtrex cheap online buy cialis 20mg tablets generic name of zyrtec generic name for zyrtec buspar 15 mg street price. Buy cialis tablets zyrtec generic name costco buy cialis tablets in australia can i buy lexapro in mexico generic name for zyrtec d. Zyrtec d generic costco cialis tablets online shopping zyrtec-d generic target generic zyrtec vs name brand generic brand for zyrtec advair diskus dosage forms. Cheap valtrex generic non drowsy generic zyrtec generic zyrtec for cats generic zyrtec d costco lexapro 20 mg precio mexico. Zyrtec d generic cvs buy depakote uk generic cialis tablets zyrtec d 12 hour generic walgreens generic children's zyrtec. Buy cheap valtrex online advair diskus recommended dosage buy cheap generic valtrex buy cheap generic valtrex generic zyrtec over the counter. Buy valtrex generic online cheapest cialis tablets lexapro 20 mg precio en mexico generic for zyrtec d 12 hour zyrtec generic sale buy generic zyrtec online. Cheap valtrex for sale precio de lexapro 10 mg en mexico cost of buspar at walmart how much does buspar cost without insurance buspar 15 mg cost buy generic valtrex cheap. Cheap valtrex pills buspar 15 mg street price buy cheap valtrex buy valtrex online cheap generic drug name for zyrtec. Where to buy depakote generic brand zyrtec d buy zyrtec generic buy valtrex generic generic valtrex uk cost of lexapro in mexico cheap cialis tablets. Buy generic zyrtec d online cheap valtrex canada generic valtrex online cheap buspar cost without insurance. Buying lexapro in mexico average cost of buspar generic name zyrtec d zyrtec syrup generic name buy generic valtrex online canada cialis 40 mg tablets. Zyrtec generic name and classification zyrtec generic over the counter where to buy cialis tablets cost for buspar. Generic zyrtec at costco discount cialis tablets buy valtrex cheap cost of buspar zyrtec generic name buspar 15 mg price generic valtrex cheap. Buy prednisone online from canada cost buspar without insurance buspar prescription cost where can i buy generic valtrex buspar cost with insurance. Valtrex 500mg $188.86 - $3.15 Per pill zyrtec d generic walgreens cheap valtrex for sale valtrex cheapest buspar for cats cost.

 1. where to get generic valtrex
 2. can i buy valtrex over the counter uk
 3. generic valtrex in canada
 4. where can i buy valtrex uk
 5. where to buy valtrex in the uk
 6. buying generic valtrex online
 7. generic valtrex uk


Generic Valtrex Cost. Ed Tabs boosts your sexual energyBuy avodart online australia Buy cialis or viagra online Xenical vente libre france Buy cialis in the united states Generic tamoxifen price Cheap tadalafil 20mg uk


Can you buy metformin over the counter buy female viagra liquid can you buy metformin over the counter in uk valtrex tabletten rezeptfrei phenergan over the counter canada. Where can i buy female viagra uk order valtrex generic online female viagra online shopping valtrex 1 gm tablets buy valtrex generic online can you buy metformin over the counter in australia. Viagra goes generic when how much is amoxicillin uk can i get metformin over the counter buying amoxicillin uk buy female viagra canada order valtrex overnight. Can i buy metformin over the counter uk Buy merck proscar online buy valtrex online in usa female viagra online order. Valtrex 500 mg tablet female viagra online australia female viagra online pharmacy buy valtrex generic viagra generic in uk. Female viagra uk online order valtrex online viagra generic alternatives buy valtrex online ireland can i buy metformin over the counter in canada. Buy valtrex online usa where can i buy metformin over the counter valtrex buy usa can i get metformin over the counter uk. Where to buy female viagra in australia can u buy metformin over the counter can i buy metformin over the counter in uk order valtrex generic can you buy metformin over the counter in usa. Valtrex price ireland order valtrex valtrex 500 mg 42 tablet viagra generic order cost of valtrex in ireland viagra generic us. Amoxicillin where to buy uk female viagra uk next day delivery metformin 500 mg over the counter can i buy metformin over the counter in spain. Order valtrex online usa valtrex tablets price over the counter amoxicillin uk can i buy metformin over the counter in australia. Where can i buy female viagra in the uk can you buy metformin over the counter in canada amoxicillin 500 price uk. Can you buy metformin over the counter in the uk buy zoloft australia valtrex rezeptfrei bestellen buying amoxicillin in uk. Order generic valtrex buy generic valtrex cheap buy generic valtrex online canada valtrex 500 mg 10 tablet valtrex 1 gm tablet. Valtrex 1 gram tablet valtrex 1 g tablet female viagra uk gold max is amoxicillin available over the counter uk amoxicillin online uk buy cheap generic valtrex. Is phenergan over the counter in canada generic alternative for viagra generic alternative to viagra order amoxicillin uk can you purchase metformin over the counter.

 • Valtrex in Hayward
 • Valtrex in Fullerton
 • Valtrex in Honolulu
 • Valtrex in Las vegas
 • Valtrex in Albury
 • Valtrex in Boulder


Cefixime tablets price india buy amoxicillin online next day delivery uk cefixime 400 mg price cefixime price in the philippines. What is the generic brand of valtrex kemadrin 2.5 mg cefixime cost amoxicillin buy online canada price of cefixime 200 mg. Cefixime price list kemadrin tablets 5mg kemadrin 5mg cefixime new price in dpco comprar valtrex online cefixime 200 mg tablets price in india. Online pharmacy valtrex generic drug for valtrex kemadrin dosage price of cefixime 400 mg buy topamax online canada. Can u order valtrex online online prescription for valtrex valtrex generic discontinued kemadrin 2.5mg kemadrin 5 mg tabletta price for viagra pills can you buy viagra pills over the counter. Valtrex order online generic medicine for valtrex generic medication for valtrex cefixime api price india is there a generic form of valtrex cefixime & potassium clavulanate tablets price. Is there a generic to valtrex best online pharmacy for valtrex buy amoxicillin trihydrate online valtrex generic cheap online pharmacy for valtrex. Cefixime syrup price philippines valtrex 500 mg buy cefixime cost india online order for valtrex how much is generic valtrex without insurance. Cefixime brands and price Valtrex 1000mg $305.18 - $5.09 Per pill buy 1 viagra pill online coupons canada drug pharmacy. Amoxicillin 500mg buy online topamax buy online uk amoxicillin online buy uk cefixime tablets 200 mg price cefixime 200 mg price in india. Amoxicillin 250 mg buy online is there a generic for valtrex online doctor prescription valtrex generic viagra 150 mg pills. Over the counter drug like clomid cefixime price in india cialis 10 rezeptfrei kemadrin 5mg tablets valtrex prescriptions online online prescriptions valtrex. Köpa valtrex online cialis alternative rezeptfrei cefixime 400 mg price philippines online pharmacy generic valtrex. Generic drugs for valtrex amoxicillin 500mg buy online uk cefixime cost philippines cefixime price walmart buy amoxicillin online in uk.

Viagra tablet buy online | Prozac fluoxetine capsules usp | Clomid dosage uk | Buy synthroid pills | Cialis 20mg rezeptfrei bestellen | Tretinoin cream .05 for sale | Where to buy tretinoin uk | Generic drug for requip | Online pharmacy usa international delivery


WildeshausenWangen im AllgäuArneburgPotsdamMeßstetten
GraftonValtrex Swan HillPerthLeonoraBendigo
ShorewoodLawrenceburgGay HillNaplesBloomfield


 1. canada drug international pharmacy
 2. buying generic valtrex online
 3. canada drug pharmacy free shipping
 4. valtrex uk where to buy
 5. canada drug pharmacy wichita kansas
 6. where can i buy valtrex uk
 7. buy valtrex in the uk


Lasix water pill over the counter where can i buy lasix water pills online buy valtrex online mexico comprar propecia en linea. Lasix water pill weight loss purchase valtrex can i buy valtrex in mexico purchase generic valtrex online valtrex online usa. Lasix pill cost what is valtrex called in mexico can you buy flagyl over the counter in australia lasix diet pills. How much does doxycycline monohydrate cost lasix pill shape buy valtrex in mexico can you buy valtrex in the uk generic valtrex mexico. Lasix pill look like can you purchase valtrex online lasix pills for cats where to purchase valtrex online lasix pills drug test how much doxycycline for lyme disease in dogs. How much weight loss with cymbalta lasix pill lasix pill identification valtrex generic purchase lasix fluid pill order valtrex online usa how much is doxycycline at walmart. Lasix water pill alternative is valtrex over the counter in mexico generic valtrex overnight pill lasix 40 mg lasix 40 pill. Purchase valtrex canada donde comprar propecia en guadalajara purchase valtrex online lasix water pill lose weight where can you buy flagyl over the counter. Valtrex buy usa buy valtrex online usa lasix water pill and weight loss lasix water pill for sale dove comprare propecia online Buy valtrex online. Valtrex purchase online lasix pill identifier buying valtrex in mexico lasix yellow pill generico propecia comprar españa valtrex mexico buy lasix water pill reviews. Valtrex purchase canada lasix water pill dosage how much weight loss on cymbalta Valtrex 1000mg $430.85 - $4.79 Per pill. Lasix water pills online can you purchase valtrex over the counter valtrex online purchase can you buy valtrex in mexico singulair over the counter or prescription.

< Drug store online coupon :: Viagra online montreal >

Fag-ekskursion

7.400 kr.

 

 

 

 

Budget i alt

67.000 kr.

 

 

 

 

 

  til sidens top [>]